Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

Akce jsou až do odvolání ZRUŠENY

 • 6.6.2020Den dětí, Zahrada Moravy
 • 28.6.2020Hurá prázdniny
 • 30.8.2020Zábavné odpoledne – škola začíná
 • 6.9.2020Velkomoravský koncert
 • 12.9.2020Slovácké slavnosti vína
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Aktuální informace ke COVID-19
Žádosti, oznámení, formuláře
Provoz úřadu, informace

Tajemnice Městského úřadu Hluk vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na funkci VEDOUCÍ ODBORU EKONOMICKO-SPRÁVNÍHO (Výběrové řízení – vedoucí OES-hluk.pdf)


Na základě zveřejnění připravovaného stavebního záměru Revitalizace ulice Hradišťská, Staré Město – Sever na webových stránkách města Starého Města a ve Staroměstských novinách byly zaslány občany města připomínky a dotazy k navrženému řešení (Připomínky a dotazy občanů).
Projektant stavby následně zpracoval, na základě připomínek občanů a stanoviska komise pro územní plán a územní rozvoj, upravený návrh prostoru ulice Hradišťské. V upraveném návrhu je zmenšena zpevněná plocha mezi památníky, památníky zůstávají dle původního návrhu a zvýšila se plocha ozelenění.
»

Vážení občané,
provoz Městského úřadu Staré Město se od 18. května 2020 vrací do běžného režimu.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny takto:
Pondělí: 7:30-11:30, 12:00-16:30
Středa: 7:30-11:30, 12:00-16:30

Vaše záležitosti v naléhavých případech vyřídíme i mimo úřední dny a hodiny. V úterý, čtvrtek a pátek však není zajištěna dostupnost úředníka (školení, jednání v terénu, vyřizování jiných agend apod.), proto je vhodné dohodnout si vyřízení Vaší záležitosti v jiný než úřední den nejdříve telefonicky. Společně tak zamezíme nepříjemným situacím, kdy Váš problém nemůže být mimo úřední dny vyřešen, nebo musíte na jeho vyřízení delší dobu čekat.

Při pohybu v budově městského úřadu žádáme občany, aby nadále dodržovali nařízená bezpečnostní opatření, tzn. používali roušky nebo jiný vhodný prostředek k zakrytí obličeje, využívali připravenou dezinfekci a udržovali alespoň dvoumetrový odstup od dalších osob.

Děkujeme za pochopení.

Josef Bazala
starosta

Vážení občané, informujeme Vás o zahájení provozu Základní školy Staré Město pro žáky 1. stupně od 25. května 2020. Dne 30. dubna 2020 rozhodla vláda ČR, že od 25. května 2020 mohou do škol docházet žáci 1. stupně ve formě školních skupin.
Rodiče by měli nejpozději do 18. května 2020 do 12:00 hod. podat základní škole informaci o tom, zda souhlasí s docházkou svého dítěte do školních skupin. Lze tak provést prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo mailu na adresu třídního učitele.
Školní skupiny mohou být maximálně 15 členné. Rozdělení je plně v kompetenci ředitele školy a bude zveřejněno 20. května 2020 formou mailu ředitele školy zákonným zástupcům prostřednictvím elektronické žákovské knížky.
Podrobné informace jsou uvedeny na internetové stránce Základní školy Staré Město: https://www.zsstmesto.cz/

Vážení občané, informujeme Vás o zahájení provozu mateřských škol zřizovaných městem Staré Město. Od 25. května 2020 budou otevřeny MŠ Komenského 1721, MŠ Rastislavova 1800 a MŠ Za Radnicí 1823.
Provoz mateřských škol bude zajištěn za dodržování příslušných hygienických opatření, a to v souladu s opatřeními MZ a v souladu s vydaným metodickým pokynem MŠMT k provozu mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Podrobné informace jsou uvedeny na internetových stránkách mateřských škol:
https://www.ms-komenskeho.cz/
http://www.msrstmesto.cz/
http://kms-stmesto.cz/

ZŠ Staré Město navazuje na dlouholetou tradici a nabízí ve školním roce 2020/2021 pro žáky 6. tříd studium ve třídě s rozšířenou výukou matematiky a informatiky.
Zkoušky do této třídy se skládají z písemného testu z matematiky a z psychotestu. Proběhnou v pondělí 15. června 2020 v 8 hodin v budově II. stupně, Komenského 1720. Přihlášku, která je k dispozici ke stažení na webu školy, lze doručit do pondělí 1. června 2020. »

Vážení občané, informujeme Vás o zahájení provozu příspěvkových organizací města. Od 11.05.2020 bude otevřena základní škola pro žáky 9. ročníků a za určitých podmínek i Sportovní a kulturní centrum a Středisko volného času Klubko.

Informace o otevření základních škol od 11. května 2020
Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 mohou od 11. května 2020 do základních škol docházet žáci 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušku na SŠ.
Základní informace:

 • osobní přítomnost žáků 9. ročníků je za účelem přípravy na přijímací zkoušky
 • maximální počet žáků ve skupině je 15
 • složení skupin je neměnné po celou dobu
 • zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy
 • žáka nelze zařadit do skupiny později
 • časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy
 • ředitel školy informuje zákonné zástupce žáků o organizaci vzdělávacích aktivitách, povinnosti podepsat čestné prohlášení, provozní době školy, provozu školy, hygienických opatřeních a dalších podmínkách.

Podrobné informace jsou uvedeny na internetové stránce Základní školy Staré Město: https://www.zsstmesto.cz/

Informace k obnovení činnosti Sportovního a kulturního centra od 11. května 2020
Sportovní a kulturní centrum příspěvková organizace oznamuje, že od 11. května budou v provozu společenské sály k pronájmu (Společensko-kulturní centrum a Jezuitský sklep) a také všechna sportoviště, tj. areál Rybníček, sportovní sál na SKC a sportovní hala. Taktéž probíhá příprava pro otevření koupaliště, jakmile to podmínky dovolí. Informační centrum je v provozu v běžném režimu, tedy každý den včetně víkendů. Je nutné dbát bezpečnostních pokynů, bližší informace o podmínkách a provozu naleznete na www.skcsm.cz.

Informace k obnovení činnosti Střediska volného času Klubko od 11. května 2020.
Vzhledem k nastaveným pravidlům a hygienickým opatřením, není reálné obnovit pravidelnou činnost kroužků v původním rozsahu. V tomto školním roce již pravidelné kroužky probíhat nebudou. Nová nabídka pro školní rok 2020/2021 bude připravena během letních prázdnin.

I nadále je možné SVČ Klubko sledovat a zapojit se do aktivit, které lze zvládnout i s dětmi doma, na: youtube, web zábava s Klubkem, facebook

Připojte se do naší výzvy „DEJME KLUBKA DO HROMADY
Místo kroužků je možné využít následující nabídku. Od 11. – 22. května 2020 bude pro přihlášené zájemce k dispozici ZDARMA celodenní Klubík – zajištění péče o děti, od předškoláků po 5. třídu ZŠ. Počet míst je, vzhledem k nařízeným opatřením OMEZEN.

Podrobné informace naleznete na webu:
https://www.klubkosm.cz/hlavni-udalosti/40-zdarma-pomuzeme-s-peci-o-vase-deti

Vážení občané,
na základě usnesení vlády ze dne 9. dubna 2020 je s účinností od 20. dubna obnoven rozsah úředních hodin:

Pondělí, středa – 7:30-11:30, 12:00-16:30

V úterý, ve čtvrtek a v pátek bude přístup na úřad umožněn na základě předchozí telefonické nebo e-mailové dohody s konkrétním zaměstnancem městského úřadu. Kontakty na jednotlivé zaměstnance naleznete na webu města http://www.staremesto.uh.cz/ v sekci kontakty (Kontakty na pracovníky městskéhu úřadu) nebo v seznamu umístěném na vchodových dveřích městského úřadu.

Podatelna bude otevřena každý den podle pracovní doby úřadu: úterý, čtvrtek 7:30 – 11:30, 12:00 – 15:00, pátek 7:30 – 14:30.
Pokud to okolnosti umožňují, doporučujeme Vám odložit úřední záležitosti do doby, než pomine nouzový stav a osobní kontakt nahradit pokud možno jinými formami, jako např. komunikaci prostřednictvím datové schránky, e-mailem nebo telefonicky.

Při pohybu v budově městského úřadu žádáme občany, aby dodržovali nařízená bezpečnostní opatření, tzn. používali roušky nebo jiný vhodný prostředek k zakrytí obličeje a udržovali alespoň dvoumetrový odstup od dalších osob.

Děkujeme za pochopení.

Josef Bazala
starosta

Vláda na svém zasedání ve čtvrtek 23. 4. 2020 rozhodla o urychlení uvolňování vybraných opatření. Časový harmonogram níže byl aktualizován a je platný k 23. 4.
Od pondělí 27. dubna 2020 se otevřou:

 • provozovny do 2 500 m2 s vchodem z ulice (včetně turistických informačních center), pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2
 • autoškoly
 • posilovny a fitness centra bez využití zázemí (sprchy, šatny)
 • knihovny
 • bohoslužby do 15 osob (jsou umožněny již od 24. 4. 2020)
 • zoologické, botanické a dendrologické zahrady (venkovní prostory)
 • osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi; individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury, osobní přítomnost studentů na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob, pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob.

Povolení neplatí pro:

 • provozovny, které se nacházejí v nákupních centrech nad 5 000 m2, pokud nedisponují samostatným vchodem z venkovních prostor,
 • provozovny, kde dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka, holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže,
 • kavárny, lahůdkářství, vinotéky, pivotéky s výjimkou prodeje bez konzumace v prodejně a prodeje s konzumací přes výdejní okénko,
 • restaurace, hospody, bufety s výjimkou prodeje přes výdejní okénko,
 • školní jídelny s výjimkou výdeje přes výdajové okénko mimo provozovnu,
 • zaměstnanecké stravování s výdejem jídla pro veřejnost

Je umožněno prodejní plochu zmenšit na požadovanou velikost vytýčením (postačují např. ohraničovací (bezpečnostní) pásky).
Aktualizovaný časový harmonogram rozvolňování platný k 23.4.2020:
https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/

Vážení návštěvníci Městské knihovny Staré Město
na základě usnesení vlády ČR bude Městská knihovna Staré Město od 27. 4. 2020 OTEVŘENA!
Otevítací doba PO-PÁ od 08:00 – 16:00 hodin

prosíme návštěvníky o dodržování těchto opatření:
»

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb