Novinky

Rubriky

Kalendář akcí

  • 14.8.2015X. Ročník Fide Open Staré Město
  • 17.8.2015Hasičská soutěž v požárním útoku
  • 24.9.2015Michalské slavnosti
  • 27.11.2015Adventní věnce
  • 4.12.2015Mikuláš + Rozsvícení Vánočního stromu
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Čtvrtek 30. července 2015

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie


Rozcestí Velké Moravy
Řešené území se nachází v severovýchodní části města v ochranném pásmu a přímém sousedství národní kulturní památky archeologické lokality „Na Valách“. Cílem projektu bylo vybudovat doprovodnou infrastrukturu pro rozvoj cestovního ruchu na náměstí Velké Moravy, kde jsou významnými turistickými cíli Památník Velké Moravy a kostel Svatého Ducha. V okolí těchto dominant již vzniká prostor pro společenský život, otevřelo se staré jezuitské sklepení s toaletami a sprchou. Jeho součástí je infocentrum, kde bude umožněn i prodej suvenýrů a drobného občerstvení. »


Realizací projektu Event centrum u Památníku Velké Moravy získalo Staré Město a jeho návštěvníci místo, ve kterém se mohou procházet s dětmi, posedět a strávit příjemně volný čas. Vzniklo nové horní náměstí mezi kostelem Svatého Ducha a Památníkem Velké Moravy. Z náměstí pak vedou široké schody, pod kterými se nachází zrekonstruovaný jezuitský sklep se sociálním zázemím, informačním centrem. »


Prostranství před Památníkem Velké Moravy se proměnilo v jedno velké přehlídkové molo. Namísto možná očekávaných štíhlých a vysokých modelek se ale na pomyslném mole procházeli lidé ve velkomoravských kostýmech. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti tady totiž, ve spolupráci s několika občanskými sdruženími, uspořádalo zvláštní akci, která měla široké veřejnosti ukázat, jak se lidé za časů knížete Svatopluka nebo Rastislava mohli oblékat. Šaty totiž, jak se říká, nedělají jenom člověka, ale také Velkomoravana. »

Průmyslová zóna ve Starém Městě by se mohla v nejbližší době podstatně rozšířit. Firmy projevily zájem o volné pozemky.
V průběhu let 2005 a 2006 vybudovalo Staré Město ulici Východní a do prostranství mezi dvěma kruhovými objezdy také přivedlo potřebné inženýrské sítě. Díky tomu tady vznikl základ pro výstavbu průmyslové zóny. Tyto pozemky pak nabídlo realitním kancelářím, kterým se podařilo některé z nich úspěšně prodat. Své sídlo tady našlo několik výrobních firem i docela rozsáhlá obchodní zóna. Po letech nezájmu se nyní zase objevily firmy, které by právě tady chtěly zřídit své nové výrobní haly. „Vznikají nám tam asi 4 ha pozemků, které jsou vhodné k zastavění. Prostor by mohl být ještě mnohem větší, ale situaci komplikuje vedení vysokého napětí. Nicméně se nám začaly hlásit společnosti, které by o tyto pozemky měly zájem“, vysvětluje starosta Josef Bazala. »

Ve spolupráci s Úřadem práce Uherské Hradiště se podařilo vytvořit 4 pracovní místa pro uchazeče o zaměstnání, dlouhodobě evidované na ÚP Uherské Hradiště. Pracovní pozice spočívají ve výkonu veřejně prospěšných prací. Jedná se o úklid veřejných prostor – čištění komunikací a chodníků, veřejných prostranství, natěračské práce a další. Věříme, že tento krok přispěje ke zlepšení podmínek života ve městě a návratu lidí do pracovního procesu.

Zastupitelstvo města Staré Město schválilo na svém 6. zasedání dne 22. 6. 2015 nová pravidla pro poskytnutí dotací spolkům a organizacím. Finanční podpora je určena pro právnické osoby neziskových spolků a organizací na pořádání akcí a podporu činnosti v roce 2015. Podpora je rozdělena do tří dotačních programů.

Dotační program „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2015“
Dotační program „Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2015“
Dotační program „Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 2015“

Konkrétní znění programů, formulář žádosti a přílohy jsou ke stažení na webových stránkách města Staré Město v kategorii Město – Dotace. Lhůta pro podání kompletních žádostí včetně všech příloh je stanovena od 24. července 2015 do 31. srpna 2015.

Město Staré Město poskytne v roce 2015 devíti úspěšným žadatelům zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení na opravu, rekonstrukci a modernizaci bytu nebo domu v celkové výši 770.000,- Kč.
Zastupitelstvo města Staré Město schválilo na svém mimořádném zasedání nové Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení. Zápůjčky z FRB jsou nyní úročeny sazbou 1% p.a. se splatností 5 let nebo 0,5% p.a. se splatností 3 roky. Občan, který zápůjčku splácí, má možnost předčasné mimořádné splátky. »


Ve středu dne 17.6.2015 se ve Staroměstské knihovně v 16:00 uskutečnila výtvarná vernisáž Základní umělecké školy. Jsou zde vystaveny obrázky dětí od 6 do 15 let a letošních absolventů. Tvorba dětí je pestrá a detailně propracovaná. Nacházejí se zde obrázky od zvířat přes rostliny až po lidi a slavné osobnosti. Vernisáže se zúčastnilo mnoho rodičů i prarodičů. Zúčastnili se zástupci města a vedení ZUŠ. Nejlepší práce byly ohodnoceny diplomem. »

Modernizace Azylového domu svatého Vincence ve Starém Městě
Město Staré Město je příjemcem dotace projektu Modernizace azylového domu svatého Vincence ve Starém Městě z Regionálního operačního programu Střední Morava, prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.2. Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb.
Cílem projektu bylo realizovat modernizaci azylového domu a rekonstruovat vnitřní a vnější vybavení, včetně technického. Kompletní rekonstrukcí a nadstavbou se výrazně zvýšila kvalita technického zázemí služby (vybavení, hygiena), odstranila se bariérovost zařízení (bezbariérový přístup) a stoupla míra soukromí uživatelů (menší počet uživatelů na pokoji). »

Revitalizace ulice Nádražní ve Starém Městě
Město Staré Město je příjemcem dotace projektu Revitalizace ulice Nádražní ve Starém Městě z Regionálního operačního programu Střední Morava, prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory: 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory: 2.2.1 Fyzická revitalizace území.
Předmětem projektu byla celková revitalizace veřejného prostranství v ulici Nádražní ve Starém Městě. Jeho realizací došlo ke kvalitativnímu zlepšení a celkové revitalizaci venkovního prostoru, který představuje pro občany a návštěvníky přijíždějícími do Starého Města po železničním koridoru Břeclav – Přerov – Bohumín primární přístupovou trasu. Zvětšila se kapacita parkovacích stání, kterých bylo a stále je v prostoru nedostatek, zjednodušila se autobusová linková doprava, která je nyní soustředěna do 3 míst, došlo k bezpečnějšímu křížení automobilového a pěšího provozu, zabezpečil se pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. »

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazyCzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

KOVOZOO