Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

 • Žádné připravované události
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz
Stažení aplikace Hlášení rozhlasu

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název

 • Město Staré Město

2. Důvod a způsob založení

 • Město Staré Město je územním samosprávným celkem a subjektem veřejné správy, který se řídí Ústavou České republiky a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Je právnickou osobou s právní subjektivitou, má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

5. Příjmový účet

 • Komerční Banka, pobočka Uherské Hradiště,
  účet číslo 35-5806070297/0100

6. IČO

 • 00567884

7. DIČ

 • CZ00567884

8. Rozpočet

9. Žádosti o informace

 • Informace poskytují jednotlivé odbory městského úřadu podle svého odborného zaměření. Povinnost poskytnout informace se vztahuje na žádosti podávané ústně, písemně případně prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
  Koordinaci činnosti v oblasti poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., řídí tajemník MěÚ, včetně zpracování výročních zpráv. V případě nejasnosti o kompetenci k vyřízení žádosti, rozhodne tajemník MěÚ o přidělení této žádosti na příslušný odbor.
 •  
 • Seznam poskytnutých informací

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané organizačním řádem Městského úřadu Staré Město. Písemně podané žádosti v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně městského úřadu a na jednotlivých odborech. Žádosti podané jinde (na služebně městské policie, v městských organizacích apod.) jsou předány k vyřízení příslušným zaměstnancům k zaevidování a vyřízení.

11. Opravné prostředky

 • Proti rozhodnutí odborů městského úřadu
  Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí ve správním řízení (postup upravuje zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění) je odvolání. Odvolání se podává u odboru MěÚ, které rozhodnutí vydal. Lhůta pro odvolání je 15 dní. O odvolání rozhoduje nadřízený správní orgán. Ve vydaných správních rozhodnutích je vždy uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
  Proti rozhodnutím či jiným opatřením odborů MěÚ učiněných mimo správní řízení nelze podat řádný opravný prostředek, ale může být učiněno podání adresované starostovi či radě města k projednání.
 •  
 • Proti rozhodnutí orgánů města
  Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí starosty či rady města ve správním řízení (postup upravuje zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění) je odvolání. Odvolání se podává, resp. je adresováno tomu, kdo rozhodnutí vydal. Lhůta pro odvolání je 15 dní. O odvolání rozhoduje nadřízený správní orgán. Ve vydaných správních rozhodnutích je vždy uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
  Proti rozhodnutím či jiným opatřením rady města nebo zastupitelstva města v samostatné i přenesené působnosti, která jsou v rozporu se zákony, lze kdykoli podat návrh na pozastavení výkonu tohoto rozhodnutí či opatření příslušnému pověřenému úřadu s rozšířenou působností – MěÚ Uherské Hradiště.

12. Formuláře

 • Formuláře v tištěné podobě lze získat na jednotlivých odborech městského úřadu v budově radnice
  Formuláře v elektronické podobě lze získat na webových stránkách města v sekci Městský úřad/Dokumenty/přislušný odbor

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

14. Nejdůležitější předpisy

 • Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž orgány města jednají a rozhodují, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k orgánům města:
 • Obecně závazné vyhlášky
 • Nařízení města
 • Seznam zákonů
  Přístup k předpisům obsažených ve sbírce zákonů je každému umožněn v úředních hodinách na sekretariátu starosty, kde do nich může každý nahlédnout.
  Obecně závazné vyhlášky města a nařízení města jsou k nahlédnutí na podatelně MěÚ. Tyto právní předpisy jsou zveřejněny na webových stránkách města www.staremesto.uh.cz v sekci Městský úřad v položce Dokumenty

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

 • Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytování informací stanoví vedoucí odboru dle sazebníku:
  příloha č.1 směrnice S 01/2000

  Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na pokladně Městského úřadu Staré Město nebo bezhotovostní platbou na účet Města Staré Město před podáním informace.

16. Licenční smlouvy

 • Licenční smlouvy nejsou poskytovány.

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Seznam organizací

19. Povinné zveřejnění informací o zpracovávaných osobních údajích dle § 18 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

20. Veřejně přístupné registry

Starosta města Ing. Kamil Psotka

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb