Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 23.6.2019Hurá prázdniny
  • 1.9.2019Velkomoravský koncert
  • 7.9.2019Slovácké slavnosti vína
  • 8.9.2019Zábavné odpoledne – škola začíná
  • 28.9.2019Michalské slavnosti – Hody s právem
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Odbor správy majetku a ŽP Městského úřadu Staré Město provádí periodické kontroly, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání nevyužívají systému zavedeného obcí pro nakládání s odpady.
Není přípustné, aby tyto osoby vyprodukovaný odpad ukládaly do kontejnerů na tříděný odpad umístěných na sběrných místech na území města. Tyto kontejnery slouží pouze fyzickým osobám (občanům) k ukládání odpadů z domácností, nikoliv pro ukládání odpadů z podnikatelských objektů.

Povinnosti původců odpadů jsou v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon“) uvedeny v zákoně jednoznačně:
§ 10: Prvotní původce odpadů má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy
§ 12: Prvotní původce odpadů je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.
§ 16: Odst. (1):
Původce odpadů je povinen
a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,
b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11,
c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby, 22)
d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,
e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,
§ 39: Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Způsoby vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví prováděcí právní předpis.

Povinností každé právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání je uzavřít smlouvu o svozu a likvidaci odpadů samostatně se svozovou firmou. Smlouva musí být uzavřena na všechny druhy vznikajících odpadů, nestačí pouze svoz směsného komunálního odpadu.
Za porušování zákonných povinností a neoprávněné využívání systému obce může obecní úřad uložit dle ustanovení § 66, odst. 1 zákona pokutu až do výše 300 000 Kč.

Pokud není v provozovně vedena průběžná evidence odpadů dle § 39 zákona, může příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v našem případě Městský úřad Uherské Hradiště, uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

IAP

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb