Novinky

Nadcházející akce

  • 23ŘíjPřijďte si zasadit stromNa Rybníčku 13.30
  • 28ŘíjOslava založení ČS, lampióny

Kalendář akcí

< Říjen 2021 >
Po Út St Čt So Ne
        1 2Michalské slavnosti – Hody s právem all day
3Michalské slavnosti – Hody s právem all day
4 5 6 7 8 9Staroměstský den vína from 9.00 to 23.59
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23Přijďte si zasadit strom at 13.30
24
25 26 27 28Oslava založení ČS, lampióny all day
29 30Šutry – česko-slovenské bonsajové dny all day
31Šutry – česko-slovenské bonsajové dny all day

Projekty z IROP

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz
Kotlíkové dotace

1. Tajemník úřadu plní úkoly stanovené zákonem o obcích (§ 110 odst. 4) a dalšími platnými právními předpisy. Zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené úřadu s výjimkou věcí, které jsou svěřeny radě nebo zvláštním orgánům obce a plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům úřadu a podle zákona o úřednících územních samosprávných celků plní úkoly vedoucího úřadu. Je nadřízený všem zaměstnancům úřadu.
2. Tajemník úřadu dále vykonává zejména následující činnosti:
a) předkládá radě města návrhy na jmenování a odvolání vedoucích odborů,
b) vydává spisový a skartační řád,
c) vydává pracovní řád,
d) vydává příkazy tajemníka a další vnitřní předpisy, nevydává-li je rada města,
e) podepisuje rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti svěřené úřadu, není-li k tomu oprávněn jiný pracovník úřadu,
f) podepisuje písemnosti vyhotovené úřadem při plnění úkolů samostatné působnosti města, přičemž zavazovat město může pouze tehdy, je-li k tomu oprávněn právním předpisem, vnitřním předpisem nebo pověřen rozhodnutím příslušného orgánu města,
g) vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců a ostatních zaměstnanců úřadu a vyjadřuje je v jejich náplních práce, u ostatních zaměstnanců rovněž na návrh příslušného vedoucího,
h) na základě výsledků výběrových řízení jmenuje vedoucí úředníky do funkcí vedoucích oddělení,
i) stanovuje v souladu se zákoníkem práce a zvláštními právními předpisy platy všem zaměstnancům zařazeným do městského úřadu,
j) schvaluje návrhy vedoucích odborů na poskytnutí odměn jim podřízeným pracovníků,
k) plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města, vnitřními předpisy města a usneseními zastupitelstva a rady,
l) navrhuje radě organizační řád úřadu a jeho změny, včetně změn organizační struktury úřadu,
m) rozhoduje při kompetenčních sporech mezi organizačními jednotkami úřadu a zajišťuje koordinaci činnosti organizačních jednotek úřadu,
n) vede registr oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších právních předpisů,
o) zodpovídá za oblast rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání,
p) koordinuje legislativní činnost městského úřadu při zpracování návrhů právních předpisů města odbory,
q) koordinuje zabezpečování úkolů města jako zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, vyplývající ze zákoníku práce, zákona o ochraně veřejného zdraví a dalších souvisejících právních předpisů.
3. Řídí a kontroluje činnost zaměstnanců oddělení tajemníka.
4. Uzavírá a ukončuje za město všechny dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, do výše schváleného rozpočtu.
5. Podepisuje písemnosti vyhotovené úřadem při plnění úkolů v samostatné působnosti města, přičemž může město zavazovat, pouze je-li k tomu oprávněn právním předpisem, vnitřním předpisem nebo pověřen rozhodnutím příslušného orgánu města.
6. Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním. Zabezpečuje prostřednictvím příslušných odborů a oddělení plnění usnesení zastupitelstva a rady.
7. V době své nepřítomnosti je zastupován vedoucím odboru správy majetku, investic a ŽP v rozsahu, který si vzájemně dohodnou.

Starosta města Ing. Kamil Psotka

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb