Novinky

Nadcházející akce

  • 23ŘíjPřijďte si zasadit stromNa Rybníčku 13.30
  • 28ŘíjOslava založení ČS, lampióny

Kalendář akcí

< Říjen 2021 >
Po Út St Čt So Ne
        1 2Michalské slavnosti – Hody s právem all day
3Michalské slavnosti – Hody s právem all day
4 5 6 7 8 9Staroměstský den vína from 9.00 to 23.59
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23Přijďte si zasadit strom at 13.30
24
25 26 27 28Oslava založení ČS, lampióny all day
29 30Šutry – česko-slovenské bonsajové dny all day
31Šutry – česko-slovenské bonsajové dny all day

Projekty z IROP

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz
Kotlíkové dotace

Součástí oddělení tajemníka je agenda veřejných zakázek a dotací. Pracovníci oddělení tajemníka jsou přímo podřízeni tajemníkovi.

V oblasti samostatné působnosti:

A. Veřejné zakázky
a) provádí kompletní administraci a evidenci všech veřejných zakázek malého rozsahu, které jsou financovány z rozpočtu jednotlivých odborů městského úřadu, připravuje podklady pro rozhodování orgánů města o úkonech města jako zadavatele veřejných zakázek,
b) provádí kompletní administraci a evidenci všech veřejných zakázek zadávaných dle zákona zpracovávaných vlastními zdroji, které jsou financovány z rozpočtu jednotlivých odborů městského úřadu, a to na profilu zadavatele, připravuje podklady pro rozhodování orgánů města o úkonech města, jako zadavatele veřejných zakázek,
c) provádí administraci a evidenci všech veřejných zakázek zadávaných dle zákona zpracovávaných externí firmou, které jsou financovány z rozpočtu jednotlivých odborů městského úřadu, a to na profilu zadavatele, připravuje podklady pro rozhodování orgánů města o úkonech města, jako zadavatele veřejných zakázek,
d) zpracovává formuláře pro veřejné zakázky a zajišťuje jejich zveřejnění v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek ve věstníku veřejných zakázek,
e) na základě podkladů odborů městského úřadu vypracovává zadávací podmínky pro zadávání veřejných zakázek (podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, kvalifikační podmínky); podklady se rozumí např. u stavebních prací projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby ve formátu .pdf, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu .xls nebo obdobném,
f) kompletuje zadávací dokumentace,
g) zajišťuje schválení zadávací dokumentace v radě města,
h) připravuje zadávací dokumentaci k projednání a odsouhlasení s poskytovatelem dotace,
i) vypořádává připomínky k zadávací dokumentaci poskytovatele dotace,
j) vypořádává připomínky k průběhu zadávacích nebo výběrových řízení poskytovatele dotace,
k) zajišťuje uveřejnění formulářů ve Věstníku veřejných zakázek, nebo také zpracovává a zajišťuje, to v případě, že si děláme sami,
l) zajišťuje uveřejnění Výzvy a Zadávací dokumentace včetně příloh a projektové dokumentace/technické specifikace na profilu zadavatele, nebo také zpracovává a zajišťuje, to v případě, že si děláme sami,
m) zajišťuje odeslání Výzvy a Zadávací dokumentace včetně příloh a projektové dokumentace/technické specifikace účastníkům výběrového řízení, nebo také zpracovává a zajišťuje, to v případě, že si děláme sami,
n) zajišťuje zpracování odpovědí na dotazy k zadávací dokumentaci – vysvětlení zadávací dokumentace a jejich doručení účastníkům zadávacího nebo výběrového řízení, nebo také zpracovává a zajišťuje, to v případě, že si děláme sami,
o) zpracovává pozvánky pro jednání komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek,
p) organizačně zabezpečuje přijímání nabídek,
q) koordinuje činnost komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek do výběrových řízení,
r) zajišťuje nebo zpracovává protokoly o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek včetně všech potřebných náležitostí a příloh,
s) ve spolupráci s dotčeným odborem městského úřadu zajišťuje uzavření smlouvy s vybranými dodavateli,
t) zajišťuje uveřejnění smlouvy a dodatků těchto smluv na profilu zadavatele,
u) spravuje profil zadavatele,
v) zajišťuje archivaci veřejných zakázek,
w) odborná pomoc ostatním odborům městského úřadu a příspěvkovým organizacím města v záležitostech souvisejících se zadáváním veřejných zakázek.

B. Dotace
a) vyhledává, hodnotí a doporučuje doplňkové zdroje financování pro přípravu a realizaci programu a projektů, a to ze strukturálních fondů EU, státních fondů ČR, fondů Zlínského kraje a jiných zdrojů financování investičních a neinvestičních akcí na území města,
b) vede a průběžně aktualizuje databázi dotačních projektů města Staré Město,
c) vypracovává a zajišťuje veškeré podklady potřebné pro vypracování žádosti o dotace ze státních a evropských rozpočtů na investiční akce města,
d) řídí a koordinuje proces přípravy projektů pro podání žádosti o dotace od státu i strukturálních fondů EU,
e) spolupracuje s poskytovateli dotací,
f) spolupracuje s externími odbornými firmami na přípravách projektů pro podání žádostí o dotace a příspěvky,
g) připravuje žádostí o podporu ze státního a krajského rozpočtu a rozpočtu EU,
h) zajišťuje administraci, řízení a publicitu realizovaných projektů,
i) vede databázi projektů včetně projektů ve fázi udržitelnosti, zajišťuje aktivity spojené s náležitostmi udržitelnosti projektů ve spolupráci s věcně příslušnými odbory dle požadavků jednotlivých dotačních titulů,
j) zpracovává monitorovací zprávy dle požadavků poskytovatele dotace,
k) zpracovává závěrečné vyhodnocení akcí podpořených dotací,
l) poskytuje poradenství a metodickou pomoc při realizaci projektů, ve kterých je město Staré Město partnerem projektu, případně jsou realizovány městem zakládanou nebo zřizovanou organizací.
C. Všeobecné
a) koordinuje činnost odborů ve vztahu k příspěvkovým organizacím,
b) koordinuje návrhy vnitřních předpisů města a obecně závazných vyhlášek,
c) spolupracuje při přípravě rozvojových projektů s předpokládanou spoluúčastí města,
d) aktivně vyhledává dotační zdroje a připravuje koncepční návrhy pro využití dotačních titulů.

Starosta města Ing. Kamil Psotka

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb