Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 2.3.2019Košt slivovice
  • 6.3.2019Výtvarná soutěž
  • 29.3.2019Noc s Andersenem
  • 7.4.2019Jarní předvelikonoční jarmark
  • 13.4.2019Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Sobota 16. února 2019

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Upozornění

Vážení spoluobčané,
z důvodu poškození hlavní řídící jednotky světelné signalizace křižovatky u radnice bude světelná signalizace dočasně mimo provoz. Oprava proběhne nejpozději do 20.02.2019.


Děkujeme za pochopení.

Odbor investic vykonává samostatnou působnost.

Investice

1. Zabezpečení vstupních podkladů pro projektové dokumentace
– obstarávání vstupních údajů pro lokalizaci stavby
– objasnění základních cílů s konečným odběratelem
– zabezpečení průzkumů potřebných pro vypracování projektové dokumentace
– zabezpečení výběru staveniště
– příprava a zabezpečení investičního záměru

2. Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení
– příprava jednání pro výběr zhotovitele projektu
– zajištění uzavření smlouvy s vybranými zhotoviteli projektu
– zajištění vypracování projektové dokumentace přikládané k návrhu na vydání územního rozhodnutí
– zajištění projednání dokumentace s příslušnými orgány a organizacemi v průběhu projektových prací
– projednání dokumentace s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí
– spolupráce s odborem majetku a ŽP při zajištění případných nedořešených majetkoprávních vztazích k pozemkům dotčených územním řízením
– vypracování návrhu na zahájení územního řízení
– zapracování připomínek účastníků územního řízení do projektu

3. Zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení
– příprava jednání pro výběr zhotovitele projektu
– zajištění uzavření smlouvy s vybranými zhotoviteli projektu
– zajištění vypracování projektové dokumentace přikládané k návrhu na vydání stavebního povolení
– koordinace projektu
– zajištění projednání dokumentace s příslušnými orgány a organizacemi v průběhu projektových prací
– projednání dokumentace s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení
– vypracování návrhu na zahájení stavebního řízení
– zajištění dopracování projektu pro realizaci stavby

4. Výběr zhotovitele
– vypracování soutěžních podmínek pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek
– koordinuje činnost komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení soutěžních nabídek do výběrových řízení
– zajišťuje uzavření smlouvy s vybranými zhotoviteli staveb

5. Výkon stavebního dozoru
– seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení
– protokolární odevzdání staveniště zhotovitelům
– dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení a opatření stavebního dohledu po dobu realizace stavby
– projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního projektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby
– příprava podkladů pro dodatky ke smlouvám o dílo
– kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách
– spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při realizaci díla
– sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)
– sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách
– kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňuje dodavatele na nedodržení termínů
– příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části, účast na jednání o odevzdání a převzetí
– kontrola podkladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby
– kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání
– účast na kolaudačním řízení
– kontrola vyklizení staveniště dodavatelem

6. Dotace
– připravuje podklady pro žádosti o dotace ze státního rozpočtu a EU v rámci působnosti odboru
– zabezpečuje průběžnou i závěrečnou kontrolu oprávněnosti účelového čerpání dotace
– aktivní vyhledávání programů na podporu rozvojových záměrů města
– řízení a koordinace procesu přípravy projektů pro podání žádosti o dotace od státu i strukturálních fondů EU až po závěrečné vyhodnocení
– příprava podkladů pro zajištění dotací a příspěvků na investiční a neinvestiční akce města
– spolupráce s poskytovateli dotací
– spolupráce s externími odbornými firmami na přípravách projektů pro podání žádostí o dotace a příspěvky
– samostatná příprava žádostí o podporu ze státního a krajského rozpočtu a EU
– administrace projektů – monitorovací zprávy, příprava podkladů požadovaných poskytovatelem dotace
– závěrečné vyhodnocení akcí podpořených dotací

7. Všeobecné
– zajišťování předání dokončených investičních akcí jejich provozovatelům
– odborná pomoc ostatním odborům městského úřadu v záležitostech souvisejících se stavební činností , především objektů v majetku města
– provádí místní šetření ve věci stížností, připomínek místních občanů v souvislosti s investičními akcemi města
– zpracovává plán investičních akcí města do rozpočtu města s návazností na příspěvky a dotace
– zpracovává plán investic na delší časové období
– spolupracuje s firmami vykonávajícími inženýrskou činnost při velkých stavebních akcí města

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb