Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 2.3.2019Košt slivovice
  • 6.3.2019Výtvarná soutěž
  • 29.3.2019Noc s Andersenem
  • 7.4.2019Jarní předvelikonoční jarmark
  • 13.4.2019Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Sobota 16. února 2019

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Upozornění

Vážení spoluobčané,
z důvodu poškození hlavní řídící jednotky světelné signalizace křižovatky u radnice bude světelná signalizace dočasně mimo provoz. Oprava proběhne nejpozději do 20.02.2019.


Děkujeme za pochopení.

Vykonává v přenesené působnosti státní správu na jednotlivých úsecích v rozsahu, který stanoví zvláštní zákony. Další část náplně práce odboru je v oblasti samostatné působnosti města. K působnosti odboru patří :
1. oblast všeobecné a vnitřní správy
2. oblast školství a kultury s výjimkou výkonu státní správy
3. sociální oddělení
4. Czech point
5. vydávání Staroměstských novin
6. správa výpočetní techniky
7. kancelář starosty
8. kancelář tajemníka

1. Oblast všeobecné a vnitřní správy
– vykonává státní správu ve věcech matričních
– vede ohlašovnu a to údaje o přihlášení, změně, zrušení nebo ukončení trvalého pobytu občana
– spolupracuje s Policií ČR, státním zastupitelstvím, okresním soudem, městskou policií a dalšími institucemi
– zpracovává seznam voličů a ostatní administrativní práce a povinnosti s přípravou voleb
– plní úkoly při sčítání lidu, domů a bytů
– plní úkoly vyplývající z předpisů o spisové službě a archivnictví
– zajišťuje provoz podatelny a výpravny, včetně spisové služby a datových schránek
– zodpovídá za zveřejňování informací na úřední desce, včetně elektronické úřední desky
– zajišťuje jednání rady města, zastupitelstva města včetně vyhotovení zápisů a usnesení
– vední evidence přestupků
– vydává potvrzení o občanském průkazu
– přijímá ztráty a nálezy a vede jejich evidenci
– informační služba na městském úřadě včetně vydávání tiskopisů ostatních odborů
– sestavuje rozpočet – činnost místní správy a sleduje jeho čerpání
– povoluje provoz výherních hracích přístrojů
– spolupracuje s jednotkou Sboru dobrovolných hasičů

2. Oblast školství a kultury
– zajišťuje součinnost školských zařízení s městem
– sestavuje a sleduje čerpání rozpočtu kultury
– připravuje kulturní akce na radnici (vítání občánků), kulturní akce pořádané komisí (ples, vánoční zpívání, Den matek, zájezdy důchodců)
– zpracovává podklady pro přidělování příspěvků společenským organizacím
– vede evidenci oznámených veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték, jiných kulturních podniků kulturních a společenských akcí

3. Oblast sociální
3.1 Poskytuje sociálně právní poradenství a pomoc občanům v obtížné sociální situaci

3.2 Výkon sociální práce na úrovni obecního úřadu

Realizace činnosti sociální práce na obecní úrovni dle § 92, § 93, § 93a, § 94 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 7, § 63, § 64, § 65 Zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Kompetence obce je řešení sociální situace u lidí, kteří se nacházejí v jejím správním obvodu.

3.3 Poskytuje sociálně právní ochranu dětí

  • – preventivní a poradenská činnost
  • – Výkon sociálně právní ochrany v rámci přenesené působnosti vykonává na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně, ve znění pozdějších předpisů

3.4 Stanoví zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění při nezpůsobilosti občana přebírat dávky důchodového pojištění.

3.5 Na základě pověření starosty vykonává funkci veřejného opatrovníka osobám omezeným ve svéprávnosti.

4. Správa výpočetní techniky městského úřadu a organizačních složek města
– správa vnitřní počítačové sítě městského úřadu
– provozování webových stránek města a elektronické úřední desky
– správa informačního systému městského úřadu, jeho jednotlivých agend, spisové služby a datových schránek

5. Czech point
– zajišťuje provoz elektronického systému na pořizování výstupů z veřejných registrů

6. Vydávání Staroměstských novin a vedení městské kroniky

7. Kancelář starosty

– vedení písemností starosty a zástupce starosty
– organizační zabezpečení zasedání zastupitelstva města a rady města – příprava, kompletace a odesílání materiálů, zápis při jednání zastupitelstva, vyhotovení čistopisu zápisu a usnesení, sledování termínů úkolů a usnesení zastupitelstva a rady města, evidence zápisu a usnesení

8. Kancelář tajemníka

– vedení personální agendy
– vedení agendy platů
– evidence obecně závazných vyhlášek a vnitřních směrnic
– agenda sociálního fondu

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb