Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

 • 2.3.2019Košt slivovice
 • 6.3.2019Výtvarná soutěž
 • 29.3.2019Noc s Andersenem
 • 7.4.2019Jarní předvelikonoční jarmark
 • 13.4.2019Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Sobota 16. února 2019

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Upozornění

Vážení spoluobčané,
z důvodu poškození hlavní řídící jednotky světelné signalizace křižovatky u radnice bude světelná signalizace dočasně mimo provoz. Oprava proběhne nejpozději do 20.02.2019.


Děkujeme za pochopení.

Odbor spravuje nemovitý majetek a zařízení města, vede agendu životního prostředí na úrovni města.
Odbor vykonává úkoly v oblasti samostatné i přenesené působnosti.
K působnosti odboru patří :

 • 1. správa, údržba a provoz zařízení města
 • 2. hospodaření s nemovitým majetkem města
 • 3. správa a údržba komunikací, chodníků, veřejných ploch a zeleně
 • 4. zajišťování obecně prospěšných prací a veřejné služby
 • 5. evidence zemědělských pozemků města
 • 6. agenda evidence hrobových míst
 • 7. agenda životního prostředí

1. Správa, údržba a provoz zařízení města, kterými jsou:
– budova radnice a archivu se zázemím
– hřbitov a obřadní síň
– Městská knihovna a IC, Za Radnicí č. p. 1823
– kuchyně s jídelnou, Za Radnicí č. p. 1823
– restaurace na Širůchu
– vinárna, pivnice a bowling v objektu SKC
– provozní areály Na Vyhlídce
Odbor
– zpracovává rozpočet jednotlivých zařízení na každý kalendářní rok
– zajišťuje provozní údržbu včetně drobných oprav

2. Hospodaření s nemovitým majetkem:
Odbor:
– připravuje podklady pro převody nemovitostí a převody realizuje
– připravuje nájemní smlouvy na užívání movitého a nemovitého majetku města a nájmy a pronájmy realizuje
– spolupracuje se správcem bytového fondu města a kontroluje jeho hospodaření s majetkem města

3. Správa a údržba komunikací, chodníků, veřejných ploch a zeleně:
Odbor
– spolupracuje s firmou, která provádí údržbu komunikací, chodníků, veřejných ploch a zeleně a zároveň vykonává kontrolu provedených prací, kterými jsou:
strojní čištění vozovek a chodníků podle harmonogramu, ruční čištění veřejných ploch, sečení trávy na veřejných prostranstvích dle harmonogramu, zimní údržba komunikací dle harmonogramu, údržba veřejného osvětlení, údržba dopravního značení a světelných signalizačních zařízení, likvidace divokých skládek, údržba veřejné zeleně
– eviduje požadavky na opravy komunikací, chodníků, veřejného osvětlení apod., posuzuje je a v pravidelném intervalu předává firmě k vyřízení
– vede evidenci záborů veřejného prostranství
– vykonává přenesenou působnost správního úřadu ve věcech místních komunikací dle zvláštního zákona
– zajišťuje povolení k umístění dopravního značení

4. Obecně prospěšné práce, veřejná služba:
Odbor
– ve spolupráci s okresním soudem zajišťuje pracovní náplň pro občany vykonávající obecně prospěšné práce
– zajišťuje pracovní náplň pro občany vykonávající veřejnou službu

5. Zemědělské pozemky města
Odbor
– eviduje zemědělské pozemky ve vlastnictví města
– zajišťuje podklady pro zpracování smluv o převodu nebo pronájmu zemědělských pozemků včetně spolupráce s Katastrálním úřadem

6. Agenda evidence hrobových míst
Odbor
– uzavírání smlouvy o nájmu hrobového místa
– aktualizuje mapy hřbitova – hrobových míst
– přijímá platby za pronájem hrobových míst
– spolupracuje s pohřební službou
– zajišťuje prodej žulových desek

7. Agenda životního prostředí

 • 7.1 Ochrana přírody a krajiny
  – povolování kácení stromů rostoucích mimo les
  – evidence veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin

 • 7.2 Odpadové hospodářství
  – nakládání s odpady na území města, třídění, provoz sběrného dvora
  – kontrola nakládání s odpady u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání

 • 7.3 Ochrana ovzduší
  – vyměřování poplatků za znečišťování vzduší pro malé zdroje znečištění
  – vedení evidence malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

 • 7.4 Rostlinolékařská péče
  – evidence údajů týkajících se stanovišť včelstev a hromadného letu včel

 • 7.5 Vodní hospodářství
  – povolování, omezování případně zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami

Odbor zajišťuje pro správní obvod Staré Město, Jalubí, Modrá, Velehrad, Salaš a Sušice:


– vydávání souhlasu ke zřizování nebo rušení cest
– vyhlašování památných stromů
– registrace VKP
– vydávání závazných stanovisek k zásahům do registrovaných VKP
– vydávání rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF
– ukládání změn kultury zemědělské půdy
– ukládání odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti v oblasti ochrany ZPF

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb