Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 2.3.2019Košt slivovice
  • 6.3.2019Výtvarná soutěž
  • 29.3.2019Noc s Andersenem
  • 7.4.2019Jarní předvelikonoční jarmark
  • 13.4.2019Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Sobota 16. února 2019

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Upozornění

Vážení spoluobčané,
z důvodu poškození hlavní řídící jednotky světelné signalizace křižovatky u radnice bude světelná signalizace dočasně mimo provoz. Oprava proběhne nejpozději do 20.02.2019.


Děkujeme za pochopení.

1. Náplň činnosti úseku stavebního úřadu
V přenesené působnosti vykonává působnost obecného stavebního úřadu podle zvláštního zákona, tj. provádí veškeré úlohy správního řízení podléhající stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění pro územní obvody města Staré Město a obcí Jalubí, Modrá, Velehrad, Salaš a Kostelany nad Moravou pro které provádí:

– Provádí územní řízení a vydává územní rozhodnutí o:

  • a) umístění stavby nebo zařízení
  • b) změně využití území
  • c) změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
  • d) dělení nebo zcelování pozemků
  • e) ochranném pásmu

– Vydává územní souhlasy.
– Vydává územní rozhodnutí o umístění staveb i pro stavby podléhající povolení speciálního
stavebního úřadu.
– Vydává územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území.
– Vydává souhlasy s provedením jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a
udržovacích prací nevyžadujících stavební povolení. – Provádí stavební řízení a vydává stavební povolení
– Povoluje změny staveb před jejich dokončením (vydává souhlasy a rozhodnutí).
– Provádí kontrolní prohlídky staveb.
– Povoluje změny v užívání staveb (vydává souhlasy a rozhodnutí).
– Povoluje užívání staveb (vydává souhlasy a kolaudační souhlasy).
– Provádí kolaudační řízení a vydává kolaudační rozhodnutí staveb.
– Povoluje předčasné užívání staveb před jejich úplným dokončením.
– Povoluje zkušební provoz.
– Povoluje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení (vydává souhlasy a rozhodnutí).
– Nařizuje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení.
– Nařizuje neodkladné odstranění staveb a nutné zabezpečovací práce.
– Nařizuje nezbytné úpravy staveb.
– Nařizuje udržovací práce.
– Nařizuje vyklizení stavby.
– Ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.
– Vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v případě zjištěných nedostatků vyzývá ke zjednání nápravy, nebo rozhodnutím ukládá povinnost zjednat nápravu.
– Provádí řízení o přestupcích dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), zákona č. 200/1991 Sb. (o přestupcích) a zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), při porušování stavebního zákona dle § 178 stavebního zákona.
– Provádí řízení o správních deliktech právnických osob a podnikajících fyzických osob dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), při porušování stavebního zákona dle § 180 stavebního zákona.
– Rozhoduje o námitkách účastníků řízení v souladu s § 89 a § 114 stavebního zákona.
– Povoluje výjimky z vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích
na výstavbu (OTP) podle § 169 stavebního zákona a výjimky z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
– Vykonává další činnosti v souladu se stavebním zákonem.
– Řeší stížnosti spadající do kompetence stavebního úřadu.
– Zpracovává údaje pro statistický úřad.

2. Náplň činnosti úseku územního plánu

2.1 V přenesené působnosti vykonává státní správu v oblasti územního plánování pro katastrální území Staré Město.

– Zajišťuje pořizování územně plánovací dokumentace (ÚPD), to je územního plánu města (dále jen ÚPN) a regulačních plánů (RP), včetně přípravy podkladů.
– Spolupracuje se zpracovateli ÚPD a se zpracovateli změn ÚPD.
– Zajišťuje veřejné projednání ÚPD a změn ÚPD, a to ve všech zpracovávaných fázích a předkládá je ke schválení zastupitelstvu města.
– Zpracovává souborné stanovisko, včetně návrhu rozhodnutí o podaných námitkách.
– Zpracovává návrhy zadání změn ÚPD a návrhy zadání RP.
– Podává podněty zastupitelstvu města k pořízení změn ÚPD nebo k její aktualizaci.
– Zpracovává obecně závazné vyhlášky, kterými se vyhlašuje závazná část ÚPD nebo závazná část změny ÚPD.
– Zajišťuje pořizování územně plánovacích podkladů, to je urbanistických studií, územních generelů a územně technických podkladů.
– Rozhoduje o úpravě směrné části územního plánu.
– Oznamuje nadřízenému orgánu územního plánování ukončení platnosti ÚPD a v souladu s právními předpisy zajišťuje její archivaci.
– Zajišťuje uvedení do souladu územního plánu města s následně schváleným územním plánem velkého územního celku.

2.2 V samostatné působnosti

– Vyjadřuje se k ÚPD a k jejím změnám sousedních územně plánovacích obvodů a spolupracuje s nimi.
– Řeší umístění staveb, stanoví územně technické, urbanistické a architektonické zásady pro jejich projektové řešení a realizaci.
– Pořizuje a zpracovává ideové urbanistické studie a rozvojové záměry města.
– Zpracovává zadávací podmínky pro zpracování veřejné zakázky a zajišťuje uzavření smlouvy s vybranými zhotoviteli projektových prací.
– Vyhledává možnosti získání dotací a spolupracuje s odborem investic na zpracování podkladů pro žádosti o poskytnutí dotací a úvěrů na investiční akce města.
– Spolupracuje s odborem majetku a ŽP v oblasti nakládání s pozemky s ohledem na rozvoj území města.
– Pořizuje program rozvoje města, zajišťuje jeho údržbu a aktualizaci.
– Prezentuje rozvojové záměry a investiční příležitosti města.
– Vydává stanoviska ke stavebním záměrům na území Starého Města.

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb