Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 25.10.2018 17.30Oslava 100 let od založení ČS, světýlkový průvod
  • 11.11.2018Žehnání Svatomartinských vín
  • 5.12.2018Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
  • 9.12.2018Vánoční jarmark
  • 16.12.2018Vánoční zpívání
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Úterý 23. října 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás u příležitosti končícího roku 2013 nejdříve pozdravil a poděkoval Vám za spolupráci. Bývá dobrým zvykem se ohlédnout na chvíli zpět a zamyslet se nad tím, co jsme prožili a co se nám společně podařilo.
V průběhu roku jsem Vás postupně informoval o některých investičních akcích, o jejich průběhu a zdárném dokončení. Z těch největších určitě stojí za zmínku protipovodňové opatření, jehož investorem bylo Povodí Moravy a. s. Nyní probíhá kolaudační řízení. Jsou přebírány jednotlivé části stavby s tím, že některé drobné nedodělky budou dokončeny na jaře v roce 2014. Osvětlení cesty od lávky přes Baťův kanál jsme zabezpečili zvýšenými sloupy veřejného osvětlení na Trávníku a ještě budeme muset dotáhnout do konce některé dopravní bezpečnostní prvky. Z dalších investic stojí za zmínku dokončení bezbariérového chodníku v ulici Velehradská a U Sklépka v hodnotě 2,3 mil korun. Nový chodník v ulici Michalská v částce 1,017 mil. korun, zateplení obvodového pláště restaurace Victoria s náklady ve výši 2 mil. korun. Rozšířili jsme sociální zázemí o dvě šatny ve sportovním areálu Rybníček. Zateplení jsme provedli i v bytových domech č. p. 2049 a 2050 v Luční čtvrti s náklady 3,747 mil. korun a výměnu oken v DPS č. p. 1707 ve výši 760 tisíc korun. V MŠ Rastislavova proběhla výměna osvětlení.
Celková výše prostavěných investic města v roce 2013 je ve výši 21,423 mil. korun s tím, že některé investice a především dotace jsou přesouvány do příštího roku. Jedná se o akce: Event centrum u Památníku Velké Moravy a Protipovodňové hlásiče, kde stavební a prováděcí práce byly již zahájeny a budou dokončeny v roce 2014. Doufám, že v příštím roce zahájíme i Obnovu ekosystému odstavených ramen řeky Moravy. Z Regionálního operačního programu máme schváleny v prvním kole dotace na výstavbu II. etapy nového náměstí s názvem „Rozcestí Velké Moravy“, „Rekonstrukci azylového domu“ a „Revitalizaci ulice Nádražní“. Abychom zvládli množství investic, přistoupilo zastupitelstvo města ke schválení půjčky ve výši 20 milionů korun, které budou sloužit na pokrytí nákladů s tím, že tyto půjčené prostředky budou vráceny do konce roku 2015.
Do příštího roku nám ještě přechází rozpracované investice, a to „Rozšíření hřbitova“ a bohužel i dokončení „Rekonstrukce v ulici Obilní čtvrť“. Sešlo se nám tu několik nešťastných okolností, které nám protáhly stavbu až do zimy. Hlavní příčinu vidím v pozdním dokončení rekonstrukce vodovodu, které prováděly Slovácké vodovody a kanalizace. Toto prodloužení rozhodilo všechny nasmlouvané termíny, které jsme již nebyli schopni nahradit. Proto bude vhodné dokončit zde práce až na jaře v roce 2014. Stavební činnost bude ukončena tak, aby v ulici Obilní byl zabezpečen bezpečný přístup a příjezd k rodinným domům a průchod pro pěší.
Společnost Školního hospodářství s. r. o. hospodařila zhruba na 260 ha pozemků, které má pronajaty od soukromých majitelů. Na začátku roku 2013 město poskytlo Školnímu hospodářství s. r. o. provozní půjčku ve výši 6 mil. korun, která byla již v listopadu tohoto roku splacena. Tato půjčka významně napomohla ke stabilizaci společnosti a zajistila výhodné podmínky na trhu při prodeji zemědělských komodit. Celkově se však na hospodaření společnosti promítlo malé množství obdělávané půdy. Právě proto byly ŠH s. r. o. od podzimu letošního roku pronajaty další městské pozemky, které by měly společnosti pomoci k lepším výsledkům. Převod budov v areálu statku na město byl již uskutečněn. Nyní probíhá poslední fáze, kterou je převod pozemků v areálu statku, které sloužily k ručení při poskytnuté půjčce 6 mil. korun.
Pokračovala i výstavba kostela Sv. Ducha, na kterém byla dokončena střecha a skleněné opláštění hlavní lodě kostela. Dále byla odstraněna mohutná konstrukce z kopule. Dokončují se instalatérské práce včetně podlahového topení a montáže elektroinstalace.
V některých částech se provádí omítky a malířské práce. Vše směřuje k vytýčenému cíli, a to k zprovoznění kostela na září příštího roku.
Z investic místních firem bych vzpomenul dokončenou administrativní budovu společnosti C. S. O. s. r. o., dále rozšíření výrobních kapacit společnosti Ray-servis s. r. o. a výstavbu nového školícího centra MINAS INOVATION PARK.
Staré Město a okolí se dočká dlouho připravované výstavby „Hobby marketu“ s parkovišti a venkovními plochami, jehož investice je ve výši 170 mil. korun. Společnost UNI HOBBY, a. s., která bude market provozovat, je ryze českou společností a prodejna zaměstná okolo 80 zaměstnanců.
V průběhu uplynulého roku probíhaly již tradičně kulturní a společenské akce. Při některých setkáních například s jubilanty nebo výročních schůzích je velký prostor se vzájemně informovat, diskutovat o těžkostech a sdělit si myšlenky nebo se podělit o nové poznatky a zkušenosti. Jsem za tyto příležitosti vděčný.
Nezastupitelnou roli mají dobrovolné spolky a organizace, ve kterých se sdružuje velká část spoluobčanů. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat a přislíbit i do dalších let pomoc v jejich činnosti. Při našich pravidelných setkáních na konci roku se vzájemně informujeme o uplynulém roce, ale i o plánech na ten příští. V rozpočtu na rok 2014 je vyčleněna částka 1 mil. korun na příspěvky spolkům a dalších 500 tisíc na grantovou podporu, která bude zaměřena i na využití nového náměstí.
Rád bych vyjádřil velké poděkování členům rady města, zastupitelům, pracovníkům městského úřadu, ředitelům příspěvkových organizací, farnosti, spolkům a spoluobčanům za poctivě odvedenou práci v roce 2013.
Vážení spoluobčané, chci Vám popřát klidný a spokojený zbytek roku 2013, a pokud to jen trochu půjde, abyste se cítili ještě lépe než na jeho začátku. Říká se, že zdraví není nejdůležitější, ale když zdraví v pořádku není, tak to vše ostatní nestojí za nic.

Přeji hezké Vánoce a dětem spoustu dárků. U vánočního stromečku ať Vám nikdo nechybí. Do nového roku pak pevné zdraví, spokojenosti, Božího požehnání a správná rozhodnutí v osobním i pracovním životě. Všechno dobré Vám přeje

Josef Bazala, starosta
Starosta Josef Bazala

Starosta Josef Bazala

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb