Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 23.1.2021Ples města Staré Město - ZRUŠENO
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz
PF 2021


Vážení spoluobčané,
pomalu se blížíme ke konci roku 2020. Na závěr každého roku většina z nás více nebo méně bilancuje, co předchozí období přineslo nebo vzalo. V tuto dobu před rokem jistě nikdo z nás neočekával, jak prožijeme rok následující. Pro řadu lidí to byl dramatický zásah do soukromého i pracovního života. V dění a práci na úrovni města došlo také k řadě neplánovaných zásahů a změn. Kvůli omezujícím opatřením neproběhla řada kulturních i společenských akcí, komise se nemohly pravidelně scházet ke své práci. Také z hlediska rozvoje města došlo kvůli výpadku rozpočtových příjmů k omezením v realizaci některých investic. Přesto v oblasti územního plánování a rozvoje pokračujeme v přípravách dalších projektů, které by měly posunout město dál ať už na poli rozvoje, nebo dobrého hospodaření s majetkem i krajinou. Pokusím se důležitější z nich popsat.
Začátkem roku komise pro územní plánování a rozvoj stihla projednat tzv. Slovácký přístav, což má být nově vzniklá vodní plocha v prostoru mezi železnicí a rybníky „Na Havaji“. Ta bude sloužit jako kotviště lodí. Nová vodní plocha samozřejmě přispěje také ke zlepšení mikroklimatu v krajině.
Dalším větším plánovaným projektem je optimalizace stávající křižovatky u radnice. Díky několika návrhům řešení a posudkům odborné firmy na řízení dopravy jsme si mohli udělat jasný pohled na budoucí podobu křižovatky. Jako ideální se jeví okružní křižovatka. Předáním námi získaných poznatků na Ředitelství silnic a dálnic bude možné zařadit okružní křižovatku do plánovaných opatření v rámci nově připravovaného generelu dopravy SM-UH-Kunovice.
Kvůli velkým zásahům do krajiny budovanou rychlostní komunikací R55 a protipovodňovou hrází na loukách bylo nutné vytvořit plán nových polních cest a krajinotvorných opatření, což jsou vodní plochy, rozptýlená zeleň a také protierozní opatření. Tento dokument, tzv. Plán společných zařízení, schválilo také zastupitelstvo města, jakožto jeden z kroků procesu komplexních pozemkových úprav.
Realizace výše uvedených plánovaných projektů jistě pozitivně ovlivní život Staroměšťanů.
Řešení výše uvedeného a také množství dalších úkolů se neobejde bez vzájemné dobré spolupráce.
Proto bych rád poděkoval za výbornou spolupráci panu starostovi, panu místostarostovi, členům zastupitelstva města a různých pracovních komisí a samozřejmě pracovníkům městského úřadu.
Nejen výše zmíněným, ale všem vám spoluobčanům chci popřát krásné a požehnané svátky a vše dobré v roce 2021.

Ing. Kamil Psotka
Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Ing. Kamil Psotka

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb