Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 4.3.2020Výtvarná soutěž
  • 7.3.2020Košt slivovice
  • 27.3.2020Noc s Andersenem
  • 29.3.2020Jarní předvelikonoční jarmark
  • 18.4.2020Staroměstský Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Projednání projektového řešení

Podklad k projednání návrhu projektového řešení stavby Revitalizace ul. Nová čtvrť, část Finská, Staré Město (pdf)


Byla to tehdy v roce 1949 ve Starém Městě velká sláva, neboť byla objevena ve slovanském prostředí severně od středního Dunaje první kamenná církevní architektura“. Tato slova pronesl v roce 1989 akademik Josef Poulík, tehdejší ředitel Archeologického ústavu AV ČR, v průběhu odborného semináře konaného k 40. výročí objevu pozůstatků prvních sakrálních architektur ve Starém Městě „Na Valách“ a „Na Špitálkách“. Nepřeháněl, neboť 17. června 1949 byla do Starého Města svolána komise z řad odborníků, jíž předsedal budoucí akademik, v té době ředitel Státního archeologického ústavu v Praze, doc. Dr. Jaroslav Böhm. Mezi účastníky byli snad všichni archeologové, historici umění i architekti Československa, kteří se zabývali problematikou středověku. Přijeli proto, aby se v lokalitě „Na Valách“ seznámili s právě odkrytými pozůstatky kostela zbudovaného na „maltu a kámen“, vůbec prvního z prostředí, na němž se v 9. století rozkládala Říše Velkomoravská. A byl to vskutku unikátní objev, neboť do té doby jasně dominovalo přesvědčení, prezentované např. Jakubem Hudečkem, blízkým spolupracovníkem Antonína Zelnitia, že „i kostel biskupský mohl být v našich krajích tehdy jen stavbou skromných rozměrů, bylť jistě stavbou dřevěnou a proto nedivno, že po něm nezůstalo památky“. Staroměstský objev, učiněný archeologem Moravského musea Vilémem Hrubým, se tak zapsal doslova zlatým písmem na čelo příběhu objevování velkomoravské sakrální architektury. A nezůstalo jen u něj, neboť už v září téhož roku opět mířili odborníci do Starého Města, tentokrát však na „Špitálky“. Po upozornění Antonína Zelnitia, že „tam bagr ničí nějakou zděnou stavbu a kraj“, došlo na břehu řeky Moravy k objevu dalších zbytků kostela, tentokrát dokonce i s přístavbou. Autorem výzkumu ovšem nebyl Vilém Hrubý, jenž v téže zkoumal kostel a pohřebiště na nedalekých „Valách“, nýbrž Josef Poulík, tehdejší vedoucí brněnské pobočky Státního archeologického ústavu. Oba významné objevy byly náležitě publikovány v odborném tisku, čímž se Staré Město v roce 1949 a načas i poté stalo doslova „alfou a omegou“ slovanské archeologie poválečného Československa. Dodejme, že za deset let, tedy v roce 1959, byl pod vedením Viléma Hrubého započat rozsáhlý výzkum také v Uherském Hradišti–Sadech, kde následně došlo k odkrytí významného církevního centra často spojovaného se sídlem i místem pochování arcibiskupa Metoděje. Uvedené objevy se nesmazatelně vryly do dějin archeologie nejen v Čechách a na Moravě, ale i v blízkém středoevropském prostoru. Jejich význam podtrhuje skutečnost, že ve výročních letech scházejí se odborníci i veřejnost, aby si je připomněly. Nejinak tomu bylo i letos, 14. listopadu. V ten den se ve Starém Městě, v polyfunkčním sále kostela sv. Ducha, uskutečnilo kolokvium s názvem „Sakrální architektura Velké Moravy 1949–2019“, které společnými silami uspořádalo Moravské zemské muzeum a Město Staré Město. Pozvání jejich čelných představitelů, generálního ředitele MZM dr. Jiřího Mitáčka a starosty města Josefa Bazali přijali nejen významné osobnosti a poznání chtiví zástupci veřejnosti, ale i uznávaní vědci a odborníci. Po přivítání účastníků Josefem Bazalou a dr. Zdeňkem Drahošem, náměstkem generálního ředitele MZM, ujal se slova doc. Luděk Galuška, který celou akci moderoval. Přednesl úvodní referát, v němž přítomné zavedl do let 1949 a 1959 a ozřejmil okolnosti staroměstských a uherskohradišťských objevů. Po něm převzal slovo doc. Pavel Kouřil, bývalý dlouholetý ředitel Archeologického ústavu AV ČR v Brně, který se zabýval problematikou sakrální architektury v Mikulčicích. Prof. Jiří Macháček, vedoucí Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, seznámil přítomné s doposud posledním objevem kostela z doby Velké Moravy na hradisku Pohansko u Břeclavi, který se udál za jeho odborného vedení. Následovala diskuse s přestávkou, po níž se slova ujali archeologové ze Slovenska a z Čech. Dr. Jan Frolík, vedoucí výzkumů na Pražském hradě, představil nejstarší sakrální stavby z naší nejvýznamnější hradní stavby, jeho kolega, současný ředitel Archeologického ústavu AV ČR v Praze dr. Jan Mařík navázal pojednáním o kostele na hradišti Libice. Problematiku nejstarších středověkých kostelů z území Slovenska shrnul a představil doc. Matej Ruttkay, ředitel Archeologického ústavu Slovenské akademie věd v Nitře. Závěr odborné části obstaral prof. Libor Jan, vedoucí Historického ústavu FF MU v Brně. Poté následovala rozprava, v níž vystoupil dr. Petr Fedor, vedoucí odboru kultury Jihomoravského kraje, s ideou společného postupu při pokusu o zapsání významných velkomoravských lokalit na Seznam památek UNESCO, a to již v roce 2022. Je chválihodné, že se do diskuse zapojovali také zástupci veřejnosti. Úplný závěr kolokvia obstarali zástupci Moravského zemského muzea dr. Hana Dvořáková, ředitelka jeho Historického muzea, a doc. Luděk Galuška, vedoucí jeho Centra slovanské archeologie, kteří přítomným představili nejnovější publikaci k danému tématu s názvem Uherské Hradiště – Sady, 500 let křesťanství ve střední Evropě I., Katalog pohřebiště. Jde v pořadí o první výstup stejnojmenné trilogie, v níž budou shrnuty všechny poznatky o této velmi významné archeologické lokalitě.
Rád bych závěrem podotkl, že těm, kteří se staroměstského kolokvia zúčastnili, byla poskytnuta jedinečná možnost vyslechnout referáty od těch nejrenomovanějších odborníků na dané téma. Nebývá totiž zvykem, aby se odborníci v tak reprezentativní sestavě jako 14. listopadu běžně setkávali při přednáškách určených pro veřejnost. Stejně tak nebývá zvykem, aby starosta všechny zúčastněné pozval na posezení se skleničkou a s cimbálovou muzikou. Staré Město stejně jako věhlasní odborníci tak ukázali svoji lidskou tvář, za což jim patří náležité poděkování.

Luděk Galuška

Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb