Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 26.1.2019 19.30Ples města Staré Město
  • 2.3.2019Košt slivovice
  • 6.3.2019Výtvarná soutěž
  • 29.3.2019Noc s Andersenem
  • 7.4.2019Jarní předvelikonoční jarmark
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Pátek 18. ledna 2019

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Informace z radnice

Vážení spoluobčané,
pracovníci firmy Avekol, spol. s.r.o. se sídlem v Žilně budou provádět v měsíci srpnu 2015 v našem městě pro Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Zlín, Fugnerovo nábřeží 5476, 760 01 v rámci projektu řešení staré hlukové zátěže ve vytipovaných objektech v okolí komunikace I/55 ve Starém Městě průzkum oken obytných objektů.
Při průzkumech se bude zajišťovat fotodokumentace a zjišťovat a dokumentovat formou obhlídky především z vnější strany objektů stav a přibližné rozměry stávajících oken na čelní a boční fasádě jednotlivých vytipovaných obytných objektů. Bude se jednat pouze o objekty, které jsou nadlimitně zasažené hlukem. Následně u některých vybraných objektů (ne na všech) bude provedené i reálné měření zvukoizolačních vlastností těchto oken. U objektů, u kterých bylo zjištěno anebo se předpokládá překročení hygienických limitů hluku ve vnitřním chráněném prostředí (obytných místností) bude postupně po předchozím jednání a souhlasu majitelů objektů v další etapě projektu po zajištění finančních prostředků docházet k výměně oken u těchto místností.
Pokud se občané budou chtít ujistit, zda jde o pracovníka firmy AVEKOL provádějícího průzkum v rámci projektu řešení staré hlukové zátěže objektů v okolí komunikace I55 ve Starém Městě, obraťte se na MěÚ Staré Město – informace, tel.: 572416411 – p. Pavlína Elšíková.

Ve spolupráci s Úřadem práce Uherské Hradiště se podařilo vytvořit 4 pracovní místa pro uchazeče o zaměstnání, dlouhodobě evidované na ÚP Uherské Hradiště. Pracovní pozice spočívají ve výkonu veřejně prospěšných prací. Jedná se o úklid veřejných prostor – čištění komunikací a chodníků, veřejných prostranství, natěračské práce a další. Věříme, že tento krok přispěje ke zlepšení podmínek života ve městě a návratu lidí do pracovního procesu.

Zastupitelstvo města Staré Město schválilo na svém 6. zasedání dne 22. 6. 2015 nová pravidla pro poskytnutí dotací spolkům a organizacím. Finanční podpora je určena pro právnické osoby neziskových spolků a organizací na pořádání akcí a podporu činnosti v roce 2015. Podpora je rozdělena do tří dotačních programů.

Dotační program „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2015“
Dotační program „Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2015“
Dotační program „Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 2015“

Konkrétní znění programů, formulář žádosti a přílohy jsou ke stažení na webových stránkách města Staré Město v kategorii Město – Dotace. Lhůta pro podání kompletních žádostí včetně všech příloh je stanovena od 24. července 2015 do 31. srpna 2015.

Město Staré Město poskytne v roce 2015 devíti úspěšným žadatelům zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení na opravu, rekonstrukci a modernizaci bytu nebo domu v celkové výši 770.000,- Kč.
Zastupitelstvo města Staré Město schválilo na svém mimořádném zasedání nové Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení. Zápůjčky z FRB jsou nyní úročeny sazbou 1% p.a. se splatností 5 let nebo 0,5% p.a. se splatností 3 roky. Občan, který zápůjčku splácí, má možnost předčasné mimořádné splátky. »

Modernizace Azylového domu svatého Vincence ve Starém Městě
Město Staré Město je příjemcem dotace projektu Modernizace azylového domu svatého Vincence ve Starém Městě z Regionálního operačního programu Střední Morava, prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.2. Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb.
Cílem projektu bylo realizovat modernizaci azylového domu a rekonstruovat vnitřní a vnější vybavení, včetně technického. Kompletní rekonstrukcí a nadstavbou se výrazně zvýšila kvalita technického zázemí služby (vybavení, hygiena), odstranila se bariérovost zařízení (bezbariérový přístup) a stoupla míra soukromí uživatelů (menší počet uživatelů na pokoji). »

Revitalizace ulice Nádražní ve Starém Městě
Město Staré Město je příjemcem dotace projektu Revitalizace ulice Nádražní ve Starém Městě z Regionálního operačního programu Střední Morava, prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory: 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory: 2.2.1 Fyzická revitalizace území.
Předmětem projektu byla celková revitalizace veřejného prostranství v ulici Nádražní ve Starém Městě. Jeho realizací došlo ke kvalitativnímu zlepšení a celkové revitalizaci venkovního prostoru, který představuje pro občany a návštěvníky přijíždějícími do Starého Města po železničním koridoru Břeclav – Přerov – Bohumín primární přístupovou trasu. Zvětšila se kapacita parkovacích stání, kterých bylo a stále je v prostoru nedostatek, zjednodušila se autobusová linková doprava, která je nyní soustředěna do 3 míst, došlo k bezpečnějšímu křížení automobilového a pěšího provozu, zabezpečil se pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. »


V obřadní síni MěÚ Staré Město přijal starosta města Josef Bazala a místostarosta města Mgr. Martin Zábranský delegaci učitelů a zvolených zástupců žáků žákovského parlamentu ZŠ Staré Město vedenou ředitelem školy panem Mgr. Josefem Jurnyklem. »


Třetí letošní Vítání občánků do života se konalo v pátek 3. října v obřadní síni Městského úřadu ve Starém Městě. Rodiče a jejich děti byli rozděleni do tří skupin. První z nich přišla na radnici v 13 hodin, druhá o půl hodiny později a třetí ve 14 hodin. K malým Staroměšťánkům a jejich rodičům promluvil místostarosta Radoslav Malina, obřad uváděla matrikářka Hana Štěrbová. Při slavnosti vystoupily děti z křesťanské mateřské školy s učitelkou Jitkou Minářovou. Přivítali jsme také dvojčata Samuela a Sáru Krejčových.

Milan Kubíček

»

Uplynulé volební období bylo bohaté na investice
Vážení spoluobčané, uplynulé volební období bylo bohaté na investice. Vždyť celkový objem investičních akcí za čtyři roky byl ve výši 199 mil. korun. Z toho jsme získali dotace z národních nebo unijních fondů ve výši 56 mil. Hlavním cílem bylo pokusit se a dokončit nové náměstí Velké Moravy tak, aby sloužilo občanům, věřícím, návštěvníkům a turistům.
»

Asi každý z nás se ohlédne za sebou, když hodnotí práci, kterou vykonal. Taková chvilka nastala i nyní na konci volebního období 2010 – 2014.
Dařilo se nám rozvíjet spolkovou činnost ve městě. Dá se říct, že díky dobrovolným spolkům a organizacím si každý občan mohl najít využití svého volného času a zajistit si tak odpočinek, vyžití a zábavu. Snaha města byla vždy zaměřena na udržení a zlepšení podmínek v činnosti spolků a společenských organizací, což se projevilo i vznikem Klubu přátel vína o. s., který úspěšně pořádá ochutnávky vín a rozvíjí činnost vinařů na našem území. Rádi podporujeme spolky a společenské organizace celkovou finanční částkou 1,5 milionu korun tak, aby mohly naplňovat svoji činnost. »

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb