Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

 • 28.8.2020 19.30Regionální kolo soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku
 • 30.8.2020Zábavné odpoledne – škola začíná
 • 6.9.2020Velkomoravský koncert
 • 12.9.2020Slovácké slavnosti vína
 • 26.9.2020Michalské slavnosti – Hody s právem
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Informace z radnice


Na základě zveřejnění připravovaného stavebního záměru Revitalizace ulice Hradišťská, Staré Město – Sever na webových stránkách města Starého Města a ve Staroměstských novinách byly zaslány občany města připomínky a dotazy k navrženému řešení (Připomínky a dotazy občanů).
Projektant stavby následně zpracoval, na základě připomínek občanů a stanoviska komise pro územní plán a územní rozvoj, upravený návrh prostoru ulice Hradišťské. V upraveném návrhu je zmenšena zpevněná plocha mezi památníky, památníky zůstávají dle původního návrhu a zvýšila se plocha ozelenění.
»

Vážení občané,
provoz Městského úřadu Staré Město se od 18. května 2020 vrací do běžného režimu.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny takto:
Pondělí: 7:30-11:30, 12:00-16:30
Středa: 7:30-11:30, 12:00-16:30

Vaše záležitosti v naléhavých případech vyřídíme i mimo úřední dny a hodiny. V úterý, čtvrtek a pátek však není zajištěna dostupnost úředníka (školení, jednání v terénu, vyřizování jiných agend apod.), proto je vhodné dohodnout si vyřízení Vaší záležitosti v jiný než úřední den nejdříve telefonicky. Společně tak zamezíme nepříjemným situacím, kdy Váš problém nemůže být mimo úřední dny vyřešen, nebo musíte na jeho vyřízení delší dobu čekat.

Při pohybu v budově městského úřadu žádáme občany, aby nadále dodržovali nařízená bezpečnostní opatření, tzn. používali roušky nebo jiný vhodný prostředek k zakrytí obličeje, využívali připravenou dezinfekci a udržovali alespoň dvoumetrový odstup od dalších osob.

Děkujeme za pochopení.

Josef Bazala
starosta

Vážení občané, informujeme Vás o zahájení provozu Základní školy Staré Město pro žáky 1. stupně od 25. května 2020. Dne 30. dubna 2020 rozhodla vláda ČR, že od 25. května 2020 mohou do škol docházet žáci 1. stupně ve formě školních skupin.
Rodiče by měli nejpozději do 18. května 2020 do 12:00 hod. podat základní škole informaci o tom, zda souhlasí s docházkou svého dítěte do školních skupin. Lze tak provést prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo mailu na adresu třídního učitele.
Školní skupiny mohou být maximálně 15 členné. Rozdělení je plně v kompetenci ředitele školy a bude zveřejněno 20. května 2020 formou mailu ředitele školy zákonným zástupcům prostřednictvím elektronické žákovské knížky.
Podrobné informace jsou uvedeny na internetové stránce Základní školy Staré Město: https://www.zsstmesto.cz/

Vážení občané, informujeme Vás o zahájení provozu mateřských škol zřizovaných městem Staré Město. Od 25. května 2020 budou otevřeny MŠ Komenského 1721, MŠ Rastislavova 1800 a MŠ Za Radnicí 1823.
Provoz mateřských škol bude zajištěn za dodržování příslušných hygienických opatření, a to v souladu s opatřeními MZ a v souladu s vydaným metodickým pokynem MŠMT k provozu mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Podrobné informace jsou uvedeny na internetových stránkách mateřských škol:
https://www.ms-komenskeho.cz/
http://www.msrstmesto.cz/
http://kms-stmesto.cz/

Vážení občané, informujeme Vás o zahájení provozu příspěvkových organizací města. Od 11.05.2020 bude otevřena základní škola pro žáky 9. ročníků a za určitých podmínek i Sportovní a kulturní centrum a Středisko volného času Klubko.

Informace o otevření základních škol od 11. května 2020
Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 mohou od 11. května 2020 do základních škol docházet žáci 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušku na SŠ.
Základní informace:

 • osobní přítomnost žáků 9. ročníků je za účelem přípravy na přijímací zkoušky
 • maximální počet žáků ve skupině je 15
 • složení skupin je neměnné po celou dobu
 • zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy
 • žáka nelze zařadit do skupiny později
 • časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy
 • ředitel školy informuje zákonné zástupce žáků o organizaci vzdělávacích aktivitách, povinnosti podepsat čestné prohlášení, provozní době školy, provozu školy, hygienických opatřeních a dalších podmínkách.

Podrobné informace jsou uvedeny na internetové stránce Základní školy Staré Město: https://www.zsstmesto.cz/

Informace k obnovení činnosti Sportovního a kulturního centra od 11. května 2020
Sportovní a kulturní centrum příspěvková organizace oznamuje, že od 11. května budou v provozu společenské sály k pronájmu (Společensko-kulturní centrum a Jezuitský sklep) a také všechna sportoviště, tj. areál Rybníček, sportovní sál na SKC a sportovní hala. Taktéž probíhá příprava pro otevření koupaliště, jakmile to podmínky dovolí. Informační centrum je v provozu v běžném režimu, tedy každý den včetně víkendů. Je nutné dbát bezpečnostních pokynů, bližší informace o podmínkách a provozu naleznete na www.skcsm.cz.

Informace k obnovení činnosti Střediska volného času Klubko od 11. května 2020.
Vzhledem k nastaveným pravidlům a hygienickým opatřením, není reálné obnovit pravidelnou činnost kroužků v původním rozsahu. V tomto školním roce již pravidelné kroužky probíhat nebudou. Nová nabídka pro školní rok 2020/2021 bude připravena během letních prázdnin.

I nadále je možné SVČ Klubko sledovat a zapojit se do aktivit, které lze zvládnout i s dětmi doma, na: youtube, web zábava s Klubkem, facebook

Připojte se do naší výzvy „DEJME KLUBKA DO HROMADY
Místo kroužků je možné využít následující nabídku. Od 11. – 22. května 2020 bude pro přihlášené zájemce k dispozici ZDARMA celodenní Klubík – zajištění péče o děti, od předškoláků po 5. třídu ZŠ. Počet míst je, vzhledem k nařízeným opatřením OMEZEN.

Podrobné informace naleznete na webu:
https://www.klubkosm.cz/hlavni-udalosti/40-zdarma-pomuzeme-s-peci-o-vase-deti

Vážení občané,
na základě usnesení vlády ze dne 9. dubna 2020 je s účinností od 20. dubna obnoven rozsah úředních hodin:
Pondělí, středa – 7:30-11:30, 12:00-16:30
Přístup na úřad bude umožněn na základě předchozí telefonické nebo e-mailové dohody s konkrétním zaměstnancem městského úřadu. Kontakty na jednotlivé zaměstnance naleznete na webu města http://www.staremesto.uh.cz/ v sekci kontakty (Kontakty na jednotlivé agendy platné od 20.4.2020) nebo v seznamu umístěném na vchodových dveřích městského úřadu.
Podatelna bude otevřena každý den podle pracovní doby úřadu: úterý, čtvrtek 7:30 – 11:30, 12:00 – 15:00, pátek 7:30 – 11:30.
Pokud to okolnosti umožňují, doporučujeme Vám odložit úřední záležitosti do doby, než pomine nouzový stav a osobní kontakt nahradit pokud možno jinými formami, jako např. komunikaci prostřednictvím datové schránky, e-mailem nebo telefonicky.
Při pohybu v budově městského úřadu žádáme občany, aby dodržovali nařízená bezpečnostní opatření, tzn. používali roušky nebo jiný vhodný prostředek k zakrytí obličeje a udržovali alespoň dvoumetrový odstup od dalších osob.
Děkujeme za pochopení.

Josef Bazala
starosta

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás v souvislosti pandemií informoval, že rada města na svém zasedání č. 32 dne 8. 4. 2020 schválila odklad splátek subjektům, které mají uzavřené nájemní smlouvy na nebytové prostory nebo pozemky ve vlastnictví města Staré Město za účelem provozování jejich činnosti a které byly přímo dotčeny omezením provozu v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, a to od doby vyhlášení nouzového stavu (12. března 2020) do 30.06.2020 se splatností do 31.12.2020. »

Mimořádné opatření ze dne 30 března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN, kterým se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky, až na některé výjimky, se doplňuje o další výjimku tak, aby bylo umožněno sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě apod., avšak zpravidla se zachováním všech klíčových opatřeních k likvidaci šíření onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2. »

Vážení občané,
ministerstvo zdravotnictví ukončilo mimořádné opatření ve vztahu ke kontaktním místům veřejné správy (CZECH POINT). Kontaktní místo Czech POINT bude na Městském úřadu Staré Město od středy 8. dubna 2020 otevřeno veřejnosti v úřední hodiny v pondělí a ve středu vždy v době od 7:30 do 11:30 a od 12:00 do 16:30 hod.
Vzhledem k platnosti dalších mimořádných opatření bude obsluha veřejnosti i nadále probíhat přes telefonický, písemný nebo e-mailový kontakt.

Kontaktní osoby:
Pondělí: Hana Štěrbová, tel. 572 416 443, e-mail sterbova@staremesto.uh.cz
Středa: Jana Budařová, tel. 572 416 441, e-mail budarova@staremesto.uh.cz

U ostatních agend nadále platí dle opatření, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 30. března, omezení provozu Městského úřadu Staré Město pro veřejnost. Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu v časech: 13:00 – 16:00 hodin.
Přístup na úřad bude umožněn výhradně na základě předchozího telefonického nebo e-mailového objednání konkrétním zaměstnancem městského úřadu. Občané budou objednáváni pouze k vyřízení neodkladných záležitostí. Přístup na úřad bude umožněn pouze s použitím roušky nebo jiného vhodného prostředku k zakrytí obličeje.
Kontakty na zaměstnance Městského úřadu Staré Město jsou zveřejněny na webu http://www.staremesto.uh.cz/ v sekci kontakty.
Písemný, e-mailový a telefonický styk úřadu s veřejností zůstává zachován.

Děkujeme za pochopení.

Josef Bazala
starosta

Vláda České republiky na jednání dne 6. dubna 2020 uvolnila některá protiepidemická opatření.
Od úterý 7. 4. 2020 mohou občané využívat venkovní sportoviště, parky a další veřejná prostranství k individuálnímu sportování. Za předpokladu dodržení minimálního odstupu 2 metrů od ostatních osob, není nutné při sportování, a to včetně jízdy na kole nebo běhu nosit roušku. To platí nanejvýš pro dvě osoby s výjimkou členů domácnosti. Jsou tak umožněny při splnění výše uvedeného sporty jako jsou např. tenis, nohejbal, golf, jízda na koni, bruslení, vodní sporty. Nesmí však být využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení. »

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb